CLIËNTEN

De cliënten die door Erik worden gezien rapporteren tal van klachten. De klachten hinderen cliënten in hun werk en dagelijks functioneren.

 

ENKELE Voorbeelden hiervan KUNNEN zijn:

Vermoeidheid & energie

Algeheel malaisegevoel ervaren, niet fit voelen, uitgeput voelen, snel vermoeid raken, traag herstellen na inspanningen, slaapproblemen ervaren.

Cognitieve klachten

Geheugen problemen, onthouden (korte en/of lange termijn), concentratie, planning, uiten of begrijpen van taal, structureren van gedachten, informatie verwerkingssnelheid.

PIJN

Pijn ervaring in hoofd, nek, rug, schouders of last hebben van stijve spieren.

^

Mogelijke oorzaken

- Niet aangeboren hersenletsel: hersenschudding / hersenkneuzing / hersentumor

- Whiplash

- Versnelde veroudering (Alzheimer, dementie)

- Parkinson

- Infectieziekte

- Blootstelling toxische stoffen centrale zenuwstelsel

- Hart en vaatziekten (CVA, circulatiestoornissen)

- Erfelijke aandoeningen (bv. Huntington)

- Studieproblemen bij tieners en volwassenen (ADHD, ADD)

- Lang aanhoudende stress / burnout

- Psychiatrische aandoening

Diagnostiek

Het gehele neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 3 delen, bestaande uit het intakegesprek, testafname en uitslaggesprek. Daarna volgen eventueel (multidisciplinaire) behandeling.

 

Intakegesprek

Allereerst wordt een gesprek gevoerd met de cliënt en eventueel partner/familie. Hierbij worden allerlei vragen gesteld betreffen de huidige situatie en klachten presentatie.

 

Testonderzoek

Bij het testonderzoek afgenomen wordt breed getest op verschillende cognitieve domeinen. Deze betreffen o.a. inzicht, informatieverwerkingssnelheid, geheugen, waarneming, taal, aandacht en concentratie. Naast de cognitieve taken wordt een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen om een premorbide schatting van de persoonlijkheid te verkrijgen.

 

Resultaten

Conclusies worden getrokken op basis van het intakegesprek, de persoonlijkheids-schatting en de test scores. Het verslag wordt tijdens het uitslaggesprek met de cliënt besproken. Tijdens dit gesprek komen de behaalde resultaten op de testen naar voren en ook worden conclusies en aanbevelingen gegeven. De neuropsychologische rapportage wordt, na goedkeuring van de cliënt, doorgestuurd naar de verwijzer.

^

^

Behandeling

Indien wenselijk vinden na het uitslaggesprek nog gesprekken plaats. Deze gesprekken zijn erop gericht de cliënt inzicht te bieden (oorzaak van de klachten en de beperkingen hiervan) en hoe zij het beste om kunnen gaan met de klachten. De familie van de cliënt kan hierbij ook tips worden gegeven.

Daarnaast wordt regelmatig multidisciplinair samengewerkt met collega-specialisten..

 

ROM

Om te meten hoe effectief de behandeling is maken wij gebruik van ROM (een afkorting van Routine Outcome Monitoring). Met ROM komt het verloop van uw behandeling duidelijk in beeld en weten wij of het traject eventueel kan worden bijgestuurd. Dat komt de behandeling voor u als cliënt ten goede.

Om ROM toe te kunnen passen, hebben wij uw toestemming nodig. U bent niet verplicht eraan mee te werken. Indien u toestemming verleent, zullen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen, via email, handmatig of op een computer. Er vindt in ieder geval een meting plaats aan het begin van uw behandeling en een aan het einde ervan, maar wij kunnen er ook voor kiezen tussentijds te meten. De scores van de vragenlijsten worden vervolgens met elkaar vergeleken.

TARIEVEN 2018

Vergoeding 2018

Wij hebben contracten met een aantal (clusters van) Nederlandse zorgverzekeraars, te weten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hebben van contracten met zorgverzekeraars houdt in dat we de zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. De zorg valt binnen het basispakket (niet binnen een eventuele aanvullende verzekering). Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar mogen wij een bepaald percentage van het maximum NZA tarief declareren als vergoeding voor onze verrichting(en).

 

Houdt u verder rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 (2018). Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar uw zorgpolis.

 

Tarieven Basis GGZ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De vergoedingen dient u zelf te verifiëren bij uw zorgverzekering. ** Let op: daarnaast geldt het wettelijk verplichte eigen risico.

 

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering / polis krijgt u hiervan 60 % tot 100 % vergoed**. In de generalistische basis GGZ wordt niet gedeclareerd volgens losse consulten. De bekostiging geldt op basis van vier zorgzwaarte-prestaties, die aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. Het gaat dan om kort, middel, intensief en chronisch.

 

Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld Menzis, buitenlandse verzekeringen van expats en zelfbetalers geldt dat u een factuur ontvangt

Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekering indien van toepassing. Afhankelijk van uw zorgverzekering / polis krijgt u hiervan 60 % tot 100 % vergoed**.

 

Het maximum tarief 'Overig ZorgProduct' (OZP)) voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg consult' of zelfbetalers vastgesteld door de NZA is voor 2017 € 98,00 per sessie.

 

Voorwaarden en tarieven voor neuropsychologische expertises / keuringen in het kader van letselschade- of arbeidsvraagstellingen zijn op aanvraag beschikbaar.

 

De tarieven voor consultancy en/of keuringen (BTW belast) zijn op aanvraag te verkrijgen.

NZA tarieven basis GGZ 2017

NZA tarieven specialistische GGZ 2017

 

 

No show

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak in rekening te brengen.

- No show (consult): € 40,-.

- No show (diagnostiek) € 160,-.

 

Betalingen

De kosten worden na het afsluiten van de behandeling aan u gefactureerd. U wordt vriendelijk verzocht het vermelde totaalbedrag binnen vier weken na dagtekening van de factuur te voldoen.

 

Voor informatie betreffende kosten en vergoedingen adviseren wij u

contact met ons op te nemen.

^

^

INHOUD

 

1 - 5 gesprekken of 300 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

 

1 - 8 gesprekken of 495 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

 

1 - 13 gesprekken of 750 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

 

1 - 13 gesprekken of 753 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

 

Dit is de prestatie die in rekening wordt gebracht als u wordt terugverwezen omdat na onderzoek (1 – 2 gesprekken) blijkt dat er geen sprake is van een DSM IV stoornis

TARIEF

 

€ 487,26

 

 

€ 830,23

 

 

€ 1.301,58

 

 

1.201,50

 

 

€ 198,88

 

 

 

€ 98,00

PRESTATIE

 

Basis GGZ Kort (BK)

 

 

Basis GGZ Middel (MK)

 

 

Basis GGZ Intensief (BI)

 

 

Basis GGZ Chronisch (BC)

 

 

Onvolledig behandeltraject

 

 

 

Onverzekerd product consult

CZ

 

VGZ

 

 

 

Achmea

 

DSW

 

 

Multizorg

CZ, Delta Lloyd, Ohra

 

VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZZ Zorgverzekeraar N.V.,IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. VGZ Cares

 

vanaf 01-01-2017

 

DSW zorgverzekeraar, in Twente zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar U.A

 

enkel BasisGGZ

->

 

->

 

 

 

->

 

->

 

 

->

Rechten van een cliënt

Als cliënt heeft u het recht op inzage en blokkering van de door ons uit te brengen medische rapportage, conform artikel 7:464, lid 2, sub b, BW.

 

U mag als eerste kennisnemen van een concept van het rapport (het inzagerecht) en u heeft vervolgens het recht te beslissen of de rapportage aan derden mag worden toegezonden.

 

Indien u gebruik maakt van uw blokkeringrecht, blijft het rapport onverzonden in uw dossier. Het is raadzaam het één en ander tevoren goed met uw eventuele belangenbehartiger te overleggen i.v.m. de mogelijke consequenties.

 

Naast het inzage- en blokkeringrecht heeft u ook correctierecht van het feitelijke deel van de rapportage. Dit betreft feitelijke onjuistheden die gecorrigeerd dienen te worden.

LET OP: wij kunnen alleen overleg plegen met andere behandelaars indien u (schriftelijk) toestemming heeft gegevens voor het uitwisselen van medische informatie.

^

GEBOUW Vita_liek - Julianalaan 2 - 5707 HR - Helmond - NEDERLAND

 

telefoon: 0492-476003

In verband met de nieuwe privacy wet, communiceren we enkel via mail met u via beveiligde mail, zijnde zorgmail.

 

KLIK HIER EN DOWNLOAD ONZE PRIVACY STATEMENT 2018!

copyright © 2005 - 2016 | matser-neuropsychologie.nl / ErikMatser.nl. All rights reserved / Alle rechten voorbehouden. DISCLAIMER