In de seventies werd er steeds meer bekend over het hart en hoe men de conditie van de hartspier kon verbeteren en een toename van algehele gezondheid. De hersenen stonden steeds op de laatste plaats van aandacht maar steeds wordt er meer en meer bekend hoe men kan komen tot een fit brein. Uitgangspunt is dat we hart – longen – hersenen als 1 systeem gaan zien. Wanneer we bijvoorbeeld buikademhaling toepassen ervaren de hersenen kalmte waardoor hartslag naar beneden gaat in combinatie met de bloeddruk. Eveneens gaan de hersenen in functies vertragen waardoor, hoe gek het ook klinkt, de hersenen steeds beter gaan

functioneren.

De hersenen gaan steeds beter functioneren naarmate wij de hersenen steeds meer laten vertragen. Wanneer we vertragen en onze aandacht richten op een specifieke taak of activiteit, kunnen de hersenen zich beter concentreren en informatie efficiënter verwerken. Dit komt doordat de hersenen niet worden overbelast door meerdere prikkels tegelijkertijd, waardoor ze effectiever kunnen functioneren.

Vertraging kan helpen bij het synchroniseren van neuronale activiteit in de hersenen. Wanneer de hersenen in een staat van synchroniciteit verkeren, kunnen neuronen beter samenwerken en informatie snel en effectief doorgeven.

Synchronisatie van neuronale activiteit verwijst naar het fenomeen waarbij neuronen (hersencellen) in verschillende delen van de hersenen gelijktijdig en op een gecoördineerde manier actief worden. Neuronen communiceren met elkaar door middel van elektrische signalen die worden doorgegeven via synapsen, de verbindingen tussen neuronen. Wanneer neuronen in verschillende delen van de hersenen synchroon vuren, ontstaat er een patroon van samenwerkende activiteit. Dit kan op verschillende schalen plaatsvinden, van kleine lokale netwerken tot grootschalige synchronisatie over hele hersengebieden. Synchronisatie van neuronale activiteit is van cruciaal belang voor verschillende aspecten van hersenfunctie, waaronder: Het kan de efficiëntie van informatieverwerking verbeteren door de communicatie tussen neuronen te stroomlijnen. Wanneer neuronen synchroon vuren, kunnen ze effectiever informatie doorgeven en verwerken.Synchronisatie van neuronale activiteit is gekoppeld aan verschillende cognitieve functies, zoals aandacht, geheugen en besluitvorming. Het kan helpen bij het coördineren van neurale netwerken die betrokken zijn bij deze processen, waardoor ze effectiever kunnen functioneren. Het kan helpen bij het integreren van sensorische informatie door neurale netwerken te synchroniseren die betrokken zijn bij het verwerken van verschillende zintuiglijke prikkels, zoals zicht, gehoor en aanraking. Synchronisatie van neuronale activiteit is essentieel voor het coördineren van motorische functies, zoals beweging en actieplanning. Het stelt de hersenen in staat om verschillende spiergroepen op elkaar af te stemmen om vloeiende en gecoördineerde bewegingen te produceren. Al met al is synchronisatie van neuronale activiteit een fundamenteel aspect van de hersenfunctie dat cruciaal is voor het coördineren van verschillende processen en het ondersteunen van een efficiënte informatieverwerking en cognitieve functies.

Vertraging kan ook gunstig zijn voor creatieve processen. Wanneer we de tijd nemen om te vertragen en te reflecteren, kunnen onze hersenen nieuwe verbanden leggen, ideeën genereren en oplossingen bedenken die anders mogelijk niet zouden zijn ontstaan. Vertragen kan helpen om stress te verminderen, wat op zijn beurt gunstig is voor de hersenfunctie. Langdurige stress kan schadelijk zijn voor de hersenen en cognitieve functies zoals concentratie, geheugen en besluitvorming negatief beïnvloeden.

Door te vertragen en te ontspannen, kunnen de hersenen beter functioneren. Tijd nemen om informatie te verwerken en te herhalen kan helpen bij geheugenconsolidatie, het proces waarbij herinneringen worden versterkt en opgeslagen in de hersenen. Door de tijd te nemen om informatie te verwerken en te herhalen, kunnen de hersenen beter geheugensporen vormen.

Kortom, vertragen en de hersenen de tijd geven om hun functies uit te voeren kan leiden tot een verbetering van de cognitieve functies, concentratie, creativiteit en stressvermindering. Dit benadrukt het belang van mindfulness, rustige momenten en tijd nemen voor reflectie in ons dagelijks leven.

Bovenstaande processen zijn in 8 dagen te leren: zie: cognitive-travel.nl

Het is belangrijk om te beseffen dat het verbeteren van de conditie van je brein een continu proces is dat tijd en consistentie vergt. Hoewel je misschien niet aanzienlijke verbeteringen in slechts 8 dagen kunt bereiken, zijn er wel stappen die je kunt nemen om je hersenen gezond te houden en hun functioneren te ondersteunen:

Voeding: Start dagelijks met het eten van voedingsmiddelen die goed zijn voor je brein, zoals fruit, groenten, volle granen, gezonde vetten (zoals die in vis, noten en olijfolie) en voedingsmiddelen met antioxidanten. Drink voldoende water gedurende de dag om gehydrateerd te blijven, wat essentieel is voor een gezonde hersenfunctie.

Beweging met een hartslag frequentie tussen 113 en 123. Regelmatige lichaamsbeweging kan de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren en het vrijkomen van hormonen stimuleren die de gezondheid van de hersenen bevorderen.

Slaap: Zorg voor voldoende slaap van goede kwaliteit, aangezien slaaptekort kan leiden tot cognitieve achteruitgang en verminderde concentratie.

Stimuleer je brein: Doe activiteiten die je brein uitdagen, zoals puzzels, lezen, leren van nieuwe vaardigheden of het volgen van een cursus.

Stressmanagement: Beheers stress door middel van technieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen, yoga of het vinden van hobby’s die ontspannend zijn.

Sociale interactie: Onderhoud sociale contacten en interactie, omdat dit kan helpen bij het behouden van cognitieve functies en het verminderen van het risico op depressie en eenzaamheid.

Beperk schadelijke gewoonten: Vermijd overmatig alcoholgebruik, roken en drugs, omdat deze gewoonten schadelijk kunnen zijn voor de hersenen op lange termijn.

Je kan starten met je brein fit maken en binnen 8 dagen kan je tot goede resultaten komen mits je kan komen tot vertraging. Verder kan je in deze 8 dagen informatie leren welke omstandigheden en lifestyle je moet creëren om een fit brein te ontwikkelen voor de lange termijn. Echter, consistentie en toewijding aan een gezonde levensstijl zijn essentieel voor het behoud van een fit brein op lange termijn. Wanneer je binnen 8 dagen veranderingen opmerkt is dat ook een houvast om je lifestyle aan te passen waardoor je de rest van je leven kan genieten van een fit brein. Weg met de vermoeidheid en de brain fog, zin hebben in activiteiten, ondernemend zijn, kunnen geniete van sport – spel en een goed humeur. Lekker creatief tegen zaken kunnen aankijken en ’s morgens fit opstaan. Dat is het leven waar wij voor gemaakt zijn. Moeder Aarde heeft bepaalde wetten voor ons in petto, ontdek ze en voel je binnen een korte periode tevreden en gelukkig.

English version:

A Fit Brain.

Can you learn to make your brain fitter in 8 days? The answer is yes.

In the seventies, more and more became known about the heart and how to improve the condition of the heart muscle and overall health. The brain was increasingly placed last in attention, but more and more is being discovered about how to achieve a fit brain. The starting point is to see the heart – lungs – brain as one system. For example, when we apply abdominal breathing, the brain experiences calmness, causing the heart rate and blood pressure to decrease. Likewise, brain functions slow down, which, strangely enough, makes the brain function better.

The brain functions better as we slow it down more and more. When we slow down and focus our attention on a specific task or activity, the brain can concentrate better and process information more efficiently. This is because the brain is not overloaded with multiple stimuli simultaneously, allowing it to function more effectively.

Slowing down can help synchronize neuronal activity in the brain. When the brain is in a state of synchronicity, neurons can collaborate better and transmit information quickly and effectively.

Neuronal activity synchronization refers to the phenomenon where neurons (brain cells) in different parts of the brain become active simultaneously and in a coordinated manner. Neurons communicate with each other through electrical signals transmitted via synapses, the connections between neurons. When neurons in different parts of the brain fire synchronously, a pattern of cooperative activity emerges. This can occur on different scales, from small local networks to large-scale synchronization across entire brain regions. Neuronal activity synchronization is crucial for various aspects of brain function, including:

 • It can improve the efficiency of information processing by streamlining communication between neurons. When neurons fire synchronously, they can more effectively transmit and process information.
 • Neuronal activity synchronization is linked to various cognitive functions, such as attention, memory, and decision-making. It can help coordinate neural networks involved in these processes, enabling them to function more effectively.
 • It can help integrate sensory information by synchronizing neural networks involved in processing different sensory stimuli, such as sight, hearing, and touch.
 • Neuronal activity synchronization is essential for coordinating motor functions, such as movement and action planning. It enables the brain to coordinate different muscle groups to produce smooth and coordinated movements.

Overall, neuronal activity synchronization is a fundamental aspect of brain function that is crucial for coordinating various processes and supporting efficient information processing and cognitive functions.

Slowing down can also be beneficial for creative processes. When we take the time to slow down and reflect, our brains can establish new connections, generate ideas, and devise solutions that may not have arisen otherwise. Slowing down can help reduce stress, which in turn is beneficial for brain function. Prolonged stress can be harmful to the brain and negatively affect cognitive functions such as concentration, memory, and decision-making.

By slowing down and relaxing, the brain can function better. Taking time to process and repeat information can aid in memory consolidation, the process by which memories are strengthened and stored in the brain. By taking the time to process and repeat information, the brain can form better memory traces.

In short, slowing down and giving the brain time to perform its functions can lead to an improvement in cognitive functions, concentration, creativity, and stress reduction. This emphasizes the importance of mindfulness, quiet moments, and taking time for reflection in our daily lives.

The above processes can be learned in 8 days: see cognitive-travel.nl It is important to realize that improving the condition of your brain is a continuous process that requires time and consistency. While you may not achieve significant improvements in just 8 days, there are steps you can take to keep your brain healthy and support its functioning:

 • Nutrition: Start each day by eating foods that are good for your brain, such as fruits, vegetables, whole grains, healthy fats (such as those found in fish, nuts, and olive oil), and foods high in antioxidants. Drink plenty of water throughout the day to stay hydrated, which is essential for healthy brain function.
 • Exercise with a heart rate frequency between 113 and 123. Regular physical activity can improve blood flow to the brain and stimulate the release of hormones that promote brain health.
 • Sleep: Ensure an adequate amount of good-quality sleep, as sleep deprivation can lead to cognitive decline and reduced concentration.
 • Stimulate your brain: Engage in activities that challenge your brain, such as puzzles, reading, learning new skills, or taking a course.
 • Stress management: Manage stress through techniques such as meditation, breathing exercises, yoga, or finding relaxing hobbies.
 • Social interaction: Maintain social contacts and interaction, as this can help maintain cognitive functions and reduce the risk of depression and loneliness.
 • Limit harmful habits: Avoid excessive alcohol consumption, smoking, and drugs, as these habits can be harmful to the brain in the long run.

You can start making your brain fit and achieve good results within 8 days if you can slow down. Furthermore, in these 8 days, you can learn information about the conditions and lifestyle you need to create to develop a fit brain for the long term. However, consistency and dedication to a healthy lifestyle are essential for maintaining a fit brain in the long term. When you notice changes within 8 days, that is also a guide to adjust your lifestyle so that you can enjoy a fit brain for the rest of your life. Say goodbye to fatigue and brain fog, enjoy activities, be entrepreneurial, enjoy sports and games, and have a good mood in the morning. That is the life we are made for. Mother Earth has certain laws in store for us, discover them, and feel satisfied and happy within a short period of time.”