Diagnostiek.

Het gehele neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 3 delen, bestaande uit het intakegesprek, testafname en uitslaggesprek. Daarna volgen eventueel (multidisciplinaire) behandeling.

Intakegesprek

Allereerst wordt een gesprek gevoerd met de cliënt en eventueel partner/familie. Hierbij worden allerlei vragen gesteld betreffen de huidige situatie en klachten presentatie. De cliënten die door Dr. Erik Matser worden gezien rapporteren tal van klachten. De klachten hinderen cliënten in hun werk en dagelijks functioneren. Enkele voorbeelden van klachten kunnen zijn:

VERMOEIDHEID & ENERGIE

Algeheel malaisegevoel ervaren, niet fit voelen, uitgeput voelen, snel vermoeid raken, traag herstellen na inspanningen, slaapproblemen ervaren.

COGNITIEVE KLACHTEN

Geheugen problemen, onthouden (korte en/of lange termijn), concentratie, planning, uiten of begrijpen van taal, structureren van gedachten, informatie verwerkingssnelheid.

PIJN

Pijn ervaring in hoofd, nek, rug, schouders of last hebben van stijve spieren.

Mogelijke oorzaken van die klachten kunnen zijn:

– Niet aangeboren hersenletsel: 
hersenschudding / hersenkneuzing / hersentumor
– Whiplash
– Versnelde veroudering (Alzheimer, dementie)
– Parkinson
– Blootstelling toxische stoffen centrale zenuwstelsel

– Hart en vaatziekten (CVA, circulatiestoornissen)
– Erfelijke aandoeningen (bv. Huntington)
– Studieproblemen bij tieners en volwassenen (ADHD, ADD)
– Lang aanhoudende stress / burnout
– Psychiatrische aandoening
– Infectieziekte

Testonderzoek

Bij het testonderzoek wordt breed getest op verschillende cognitieve domeinen. Deze betreffen o.a. inzicht, informatieverwerkingssnelheid, geheugen, waarneming, taal, aandacht en concentratie. Naast de cognitieve taken wordt een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen om een premorbide schatting van de persoonlijkheid te verkrijgen.

Resultaten

Conclusies worden getrokken op basis van het intakegesprek, de persoonlijkheids-schatting en de test scores. Het verslag wordt tijdens het uitslaggesprek met de cliënt besproken. Tijdens dit gesprek komen de behaalde resultaten op de testen naar voren en ook worden conclusies en aanbevelingen gegeven. De neuropsychologische rapportage wordt, na goedkeuring van de cliënt, doorgestuurd naar de verwijzer.

Na de behandeling

Indien wenselijk vinden na het uitslaggesprek nog gesprekken plaats. Deze gesprekken zijn erop gericht de cliënt inzicht te bieden (oorzaak van de klachten en de beperkingen hiervan) en hoe zij het beste om kunnen gaan met de klachten. De familie van de cliënt kan hierbij ook tips ontvangen. Daarnaast wordt regelmatig multidisciplinair samengewerkt met collega-specialisten.

ROM

Om te meten hoe effectief de behandeling is maken wij gebruik van ROM (een afkorting van Routine Outcome Monitoring). Met ROM komt het verloop van uw behandeling duidelijk in beeld en weten wij of het traject eventueel kan worden bijgestuurd. Dat komt de behandeling voor u als cliënt ten goede.

Om ROM toe te kunnen passen, hebben wij uw toestemming nodig. U bent niet verplicht eraan mee te werken. Indien u toestemming verleent, zullen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen, via email, handmatig of op een computer. Er vindt in ieder geval een meting plaats aan het begin van uw behandeling en een aan het einde ervan, maar wij kunnen er ook voor kiezen tussentijds te meten. De scores van de vragenlijsten worden vervolgens met elkaar vergeleken.